74 637 99 99

ZAMÓWIENIA

Dofinansowanie

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Modernizacja energetyczna obiektu przeznaczonego na działalność firmy”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest modernizacja energetyczna obiektu przeznaczonego na siedzibę firmy.

Efektem projektu jest:

 1. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu
 2. Zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery
 3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w łącznym zużyciu energii.

 

Całkowita wartość projektu: 1 255 990,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 664 950,00 zł


DOLNET GROUP Sp. z o.o.

ul.Mikołaja Kopernika 34

58-100 Świdnica

 

W związku z inwestycją planowaną do współfinansowania z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektu przeznaczonego na działalność firmy” zapraszamy do składania ofert na upublicznione zapytania ofertowe:

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Dolnet Group Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 64-64A z instalacją źródeł energii odnawialnej i systemem zarządzania energią

 

Zapytanie dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPOWD).

Oś priorytetowa 3. „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna MŚP”

Typ projektu 3.2.A. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)”

Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z dokumentacją programową RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Oferty na formularzu ofertowym prosimy składać do 20.07.2016 r. do godziny 16.00, zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego.

 1. Pełne zapytania ofertowe
 2. Specyfikacja parametrów przedmiotu zamówienia 
 3. Formularz oferty
 4. Audyt energetyczny

znajdują się na stronie internetowej http://limonka.net.pl/97-zamowienia/


Link do dokumentacji zapytania ofertowego: 

 1. Pełne zapytania ofertowe
 2. Specyfikacja parametrów przedmiotu zamówienia 
 3. Formularz oferty
 4. Audyt energetyczny

 

Z poważaniem


Łukasz Rodzeń

Dariusz Banasz

Rozstrzygnięcie

 

DOLNET GROUP Sp. z o.o.

ul.Mikołaja Kopernika 34

58-100 Świdnica

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Dolnet Group Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 64-64A z instalacją źródeł energii odnawialnej i systemem zarządzania energią

 

w związku z inwestycją planowaną do współfinansowania z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektu przeznaczonego na działalność firmy

Oś priorytetowa 3. „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna MŚP”

Typ projektu 3.2.A. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)”

Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z dokumentacją programową RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent: Domy Czystej Energii Sp. z o.o., ul.Kunickiego 10A/11, 54-616 Wrocław.

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

 

Z poważaniem
Łukasz Rodzeń

Dariusz Banasz